V současné době jsou na zaměstnavatele kladeny poměrně vysoké nároky na zajištění bezpečnosti práce a na vedení příslušné dokumentace dle platné právní úpravy. Další povinnosti k zajištění podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci vyplývají pro zadavatele stavby při přípravě a realizaci stavby. Plnění těchto povinností kontroluje Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a jeho oblastní inspektoráty (OIP). Za přestupek nebo správní delikt mohou pak udělit pokuty.

Nabízíme komplexní služby v oblasti BOZP a požární ochrany při výstavbě, zateplování objektů a provádění udržovacích prací.

.

Uvedené služby jsou poskytovány:

  • Koordinátorem BOZP při práci na staveništi
  • Soudním znalcem z oboru BOZP
  • Osobou odborně způsobilou v oboru Požární ochrana

Činnost přednášková, školící, konzultační, kontrolní a dozorová.
.

Kontakty:

Jan Bučina
Soudní znalec z oboru BOZP.
Na Pěšině 268
405 05 Děčín IX
412 530 910
606 268 722.
.
.
jan.bucina@seznam.cz
.
razitko
ing.Petr Kapoun
Koordinátor BOZP při práci na staveništi
Osoba odborně způsobilá v oboru požární ochrana.
Horská 648/4
405 02 Děčín II
602 418 31
kapoun@ots.cz

Reg.č.: ROVS/1122/KOO/2017
IČ: 615 63 536
.